مجتمع اداری/تجاری کاشانی ارومیه

Urmia kashani complex