ویلایی

شهرک ویلایی نگارستان – محل احداث پروژه:مازنداران-نور